مجله علمی پالیک

palic.ir
وبسایت
نام تجاریمجله علمی پالیک
شاخهشاخه اطلاع رسانی و محتوا
گروهعلم و دانش

درباره

سعی در ایجاد راهکارهای متفاوت برای جذابیت مطالب علمی گردآوری مطالب علمی به صورت یک خطی