شبکه اجتماعی سنگریها

sangariha.com
وبسایت
نام تجاری
شاخهشاخه اطلاع رسانی و محتوا
گروهشبکه های اجتماعی و انجمن ها

درباره

تا قبل از تاسیس ، همه کسانی که به تیم راه اندازی سنگریها مشاوره دادند ، ایجاد یک شبکه ی اجتماعی با خصوصیت مذهبی و دفاع مقدس را کاری بیهوده می دانستند و تاکید داشتند این شبکه بدلیل نداشتن جذابیتهای دیگر شبکه ها مورد استقبال قرار نخواهد گرفت اما در حال حاضر این شبکه اجتماعی به دلیل استقبال بالا چندید بار مجبور به ارتقاء سرور گردیده .

افتخارات

93

کاندید

شبکه های اجتماعی و انجمن ها